Szent Mihály védelmezzen minket! – Veres András püspök kérése a papsághoz és a hívekhez

2022. március 17.

Mi, keresztények nagy felelősséget hordozunk a világban, mert feladatunk, hogy az evangélium jó hírét elvigyük minden emberhez, s ugyanakkor a Krisztus által hozott békét szolgáljuk minden körülmények között.

Napjaink háborús viharában különösen fontos, hogy a béke emberei legyünk, és imádságainkkal törekedjünk megtörni a gonosz hatalmát.

Sokan ismerik XIII. Leó pápa Szent Mihály arkangyalhoz intézett imáját, amelyben békét és szabadulást kért Isten népe számára. Kérem a Főtisztelendő Paptestvéreket és a híveket, hogy ezt mind egyéni, mind közösségi imaéletünknek tegyük állandó részévé. Ezért javaslom, hogy minden szentmise végén és közösségi imaalkalmakon mondjuk buzgón ezt az imádságot:

Szent Mihály arkangyal,
védelmezz minket a küzdelemben;
a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk!
Esedezve kérjük:
„Parancsoljon neki Isten!”
Te pedig, mennyei seregek vezére,
a sátánt és a többi gonosz szellemet,
akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban,
Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!
Ámen.

Dr. Veres András
megyéspüspök

Forrás és fotó: Győri Egyházmegye